Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosti LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča, IČO: 46035729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,

 Oddiel: Sro, Vložka č.: 41133/V.

Veľmi vážne berieme ochranu Vašich osobných údajov a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštívite našu webovú stránku. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú typ a spôsob spracovania Vašich údajov a vysvetľujú Vám Vaše práva a našu zodpovednosť za spracovanie údajov.

LIVMAR s.r.o. spracováva osobné údaje užívateľov webstránky internetového obchodu SistersShop https://sistersshop.sk/ (ďalej len E-shop) za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod. Ak sú externí poskytovatelia služieb zahrnutí do procesu plnenia zmluvy zo strany predávajúceho, napr. logistické spoločnosti alebo spoločnosti poskytujúce platobné služby, Vaše údaje budú poskytnuté týmto príjemcom v požadovanom rozsahu.

Prístupom na webovú stránku LIVMAR s.r.o. sa medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom vymieňajú rôzne informácie. Tieto informácie môžu zahŕňať aj osobné údaje. Takto zhromaždené informácie budú použité okrem iného na optimalizáciu našej webovej stránky alebo na zobrazenie reklám v prehliadači Vášho koncového zariadenia.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na nasledujúce ponuky:

–              náš internetový obchod, ktorý je dostupný na adrese https://sistersshop.sk/

 

–              tiež v prípade, keď sú tieto zásady ochrany osobných údajov odvoláva iná z niektorých našich ponúk (napríklad webových stránok, subdomén, mobilných aplikácií, online služieb alebo pri prepojení na web stránky tretích strán), bez ohľadu na to, ako na tieto pristupujete alebo využívate.

 

Všetky tieto ponuky sa tiež označujú ako “služby”.

 

Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov – v spojení so svojimi službami je:

LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča, IČO: 46035729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41133/V, tel.: 00421948608444, email: info@sistersshop.sk, IČ DPH: SK2023221629. 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

 

Našu zodpovednú osobu  pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať nasledujúcimi spôsobmi:

Písomne: na adrese Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča

E-mailová adresa: liviakedzuchova@gmail.com

 

Postupy pri spracovaní osobných údajov

Informácie uvedené nižšie platia pre každé spracovanie osobných údajov v internetovom obchode, ak nie je uvedené inak:

Žiadna povinnosť poskytnúť osobné  údaje

Neexistuje žiadna zmluvná alebo právna povinnosť poskytovať osobné údaje. Nie ste povinní poskytovať osobné údaje.

Dôsledky neposkytnutia údajov

Pri údajoch ktoré sú povinné (údaje, ktoré sú označené ako povinné údaje) je dôsledkom ich neposkytnutia skutočnosť, že danú službu nemožno vykonať. Ďalším  dôsledkom neposkytnutia požadovaných údajov môže byť to, že nebudeme môcť poskytovať naše služby rovnakým spôsobom alebo v rovnakej kvalite.

Súhlas

V niektorých prípadoch budete mať poskytnúť nám aj Váš súhlas na ďalšie spracovanie osobných údajov  (v prípade potreby aj  časti údajov). V každom prípade, pri odoslaní príslušného vyhlásenia o poskytnutí súhlasu, budete informovaný o všetkých podmienkach,  rozsahu  súhlasu a účele použitia Vášho súhlasu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Kedykoľvek prenášame osobné  údaje do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej Únie, prenos sa uskutoční iba v súlade s podmienkami upravujúcimi primerané záruky, ktoré sú právne upravené. Podmienky upravujúce prípustnosť sú upravené v článkoch 44 až 49 GDPR.

Poskytovanie údajov štátnym orgánom

Osobné údaje poskytujeme štátnym orgánom (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme viazaní (právny základ: článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR) alebo je to nevyhnuté pre uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov (právny základ článok 6 ods. 1 písm. f  GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie ako je to potrebné na  príslušný účel spracovania. Ak tieto údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, budú sa pravidelne vymazávať, po uplynutí doby archivácie. Naše systémy zachovajú   informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenie nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní (obchodné alebo daňové účely alebo zachovanie dôkazov pre právne spory). Je tiež možné, aby sme Vaše osobné údaje  uchovávali dlhšie, ak ste s tým výslovne súhlasili. Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytvorení Zákazníckeho účtu  na Webstránke internetového obchodu budú vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Kategórie údajov

  • Prihlasovacie údaje: E-mailová adresa a heslo
  • Údaje Zákazníckeho účtu: pohlavie,  meno a priezvisko, dátum narodenia (ak je to potrebné),
  • Údaje o adrese: Ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese (ak je to potrebné), PSČ, mesto, krajina
  • Kontaktné údaje: Telefónne číslo(a), e- mailová adresa(y)
  • Údaje o objednávke: objednané produkty, ceny, informácie o platbe a spôsobe doručenia
  • Údaje o platbe: údaje o bankovom účte, 
  • Údaje o prístupe: Dátum a čas návštevy našich služieb, internetová stránka, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky, webové stránky prístupné počas používania, údaje pre identifikáciu; naviac nasledujúce informácie zo systému počítača prostredníctvom ktorého sa prihlasujete a to použitá IP adresa, typ a verzia internetového prehliadača, typ zariadenia a základné technické informácie.

 

Práva dotknutej osoby

Právo namietať

Ak sú Vaše osobné údaje spracované na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre tento účel, ktorý  zahŕňa aj profilovanie v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom, a to s  účinnosťou od momentu vznesenia námietok. Máte tiež  právo kedykoľvek namietať proti ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, podľa článku 6 ods. 1 písm. f) vrátane profilovania založenom na tomto právnom základe a to  z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Právo na prístup

Máte právo zistiť, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,  ktoré osobné údaje môžu byť spracované a ďalšie informácie podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu

Máte právo nás žiadať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR) a to bez zbytočného odkladu. Pri zohľadnení účelu spracovania máte právo neúplné osobné údaje doplniť, a to  prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

Právo na vymazanie (“právo byť zabudnutý”)

Máte právo dosiahnuť aby sme vymazali osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a to bez zbytočného odkladu, ak sa uplatňuje jeden z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR a spracovanie nie je potrebné na jeden z účelov uvedených v článku 17 ods. 3) GDPR.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte nárok na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sa uplatňuje jedna z  podmienok upravených v článku 18 ods. 1 písm. a) až d) GDPR.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť  tieto údaje alebo nás poveriť odovzdaním týchto údajov  inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo sa vždy uplatňuje, ak základom na spracovanie údajov je súhlas alebo zmluva a údaje sa spracovávajú automaticky. Toto právo sa nevzťahuje na údaje prijaté iba v papierovej podobe.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie vykonávané na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas. Týmto nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, mail statny.dozor@pdp.gov.sk.