Výmena a vrátenie tovaru/reklamácia

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ  upravuje ustanovenie § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Postup pri odstúpení od zmluvy

Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru, musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy;

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným listom na adresu LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča. 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme  e-mailom.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste nám oznámili v oznámení na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou  na adresu uvedenú vo Vašom odstúpení od tejto zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám môžete odovzdať v našej prevádzkarni alebo poštou na adresu LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča alebo prostredníctvom kuriéra na uvedenú adresu. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť resp. doručíte pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy.

Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spôsoby reklamácie tovaru

Produkty môžete reklamovať do 2 rokov od zakúpenia.

Kuriérom

Zabaľte produkty a priložte do balíka faktúru. Na balík je potrebné uviesť adresu spoločnosti LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča. Ak vraciate produkty v našom originálnom balení, odstráňte starý štítok s adresou.

Poštovou prepravou prostredníctvom Slovenskej pošty 

Zabaľte produkty a priložte do balíka faktúru. Na balík je potrebné uviesť adresu spoločnosti LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča. Ak vraciate produkty v našom originálnom balení, odstráňte starý štítok s adresou.

Osobne v kamennej predajni

Tovar môžete reklamovať priamo predajni na adrese Vysoká 26, 054 01 Levoča. Stačí mať produkty, ktoré chcete reklamovať a faktúru (vytlačenú alebo v elektronickej podobe, napr. na mobilnom zariadení). Na našom webe nemusíte nič vyplňovať.

FORMULÁR NA VRÁTENIE / VÝMENU / REKLAMÁCIU TOVARU