Obchodné podmienky

 • VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYpre nákup v tovaru v internetovom obchode1.    Rozsah VOP, kontakt, základné pojmy1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na  web stránke internetového obchodu https://sistersshop.sk/ (ďalej aj „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „VOP“). Na Kupujúceho sa vzťahujú  VOP platné v čase vytvorenia Objednávky, kedy je Kupujúci vyzvaný, aby  sa oboznámil s VOP a vyjadril s nimi súhlas.1.2  Predávajúci znamená spoločnosť LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča, IČO: 46035729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41133/V, IČ DPH: SK2023221629.  1.3  Prevádzkareň znamená obchodnú prevádzku Predávajúceho nachádzajúcu sa na adrese Vysoká 26, 054 01 Levoča.  1.4  Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

  1.5  Kupujúci je Spotrebiteľom ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  1.6  Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

  1.7 Môžete nás kontaktovať týmito spôsobmi:

  –       písomne na adrese LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča

  –       Telefonicky na cez zákaznícku linku: 00421948608444

  –       E-mailom: info@sistersshop. sk

  –       s využitím Kontaktného formuláru, umiestneného na web stránke internetového obchodu.

  1.8   Vymedzenie ďalších pojmov

  Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:

  Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku 5. týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

  Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Kupujúceho a Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok“.

  Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  Zákon o ochrane osobných údajov znamená Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“); GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie“)

  Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení.

  2.    Podmienky pre objednanie Tovaru cez E-shop

  2.1  Kupujúcim t.j. osobou, ktorá môže objednať tovar cez internetový obchod  môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba.

  2.2  Fyzické osoby, ktoré ešte nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú súhlas svojho zákonného zástupcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy cez internetový obchod.

  2.3  Ak sa zaregistrujete v našom internetovom obchode,  poskytujete nám Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie Vašej objednávky. 

  2.4  E-shop Predávajúceho tvorí iba predajný katalóg. Zobrazením produktov v E-shope Predávajúci len pozýva návštevníka internetového obchodu, aby uskutočnil výber z uvedených produktov a uzatvoril Kúpnu zmluvu (ďalej len “Objednávka”).

  2.5   Zmluvný jazyk je slovenský.

  3.    Spracovanie Vašich osobných údajov

  Spôsob a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, poskytnutých pri  registrácii a nákupe v internetovom obchode je uvedený v dokumente Zásady ochrany osobných údajov. 

  4.    Objednávky

  4.1  Objednávky Tovaru je možné uskutočniť na  https://sistersshop.sk/.

  4.2  Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom E-shopu (ďalej aj „výrobok“).

  4.3  Tovary v e-shope sú označené tak, že dostanete informácie, ako sú veľkosť, farba, cena a materiály, z ktorých boli vyrobené.

  4.4  Počas objednávky si môžete vyberať požadovaný tovar podľa veľkosti, farby, množstva a ďalších charakteristík podľa potreby.

  5.    Ako nakupovať  Tovar cez E-shop

  5.1  Vybraný Tovar umiestnite z ponuky výrobkov kliknutím na tlačidlo Pridať do košíka do online nákupného košíka. Tento krok nie je záväzný.

  5.2  Všetky položky, ktoré sú umiestnené v nákupnom košíku, si môžete prezrieť kliknutím na ikonu “Nákupný košík”, ktorá je viditeľná v hornej časti webovej stránky internetového obchodu. Odtiaľ môžete tiež odstrániť položky alebo zmeniť počet položiek.

  5.3  Ak si chcete zakúpiť položky z nákupného košíka, kliknite na “Objednať”.

  5.4  Vyberte svoju preferovanú metódu doručenia a adresu dodania a uveďte svoje platobné údaje.

  5.5  Potom si môžete vybrať spôsob platby. Máte k dispozícii nasledujúce spôsoby platby:  

   a) dobierka, 

   b) prevod na bankový účet  

  5.6  Po výbere spôsobu platby určujete spôsob doručenia a dodaciu adresu. Po výbere možnosti môžete pokračovať pri vytvorení Objednávky alebo zobraziť si súhrn Objednávky.

  5.7  Kliknutím na tlačidlo “Objednávam s povinnosťou platby” odošlete záväznú Objednávku. Predtým, ako tak urobíte, je potrebné zaškrtnutie políčka súhlasu s VOP, inak Objednávku neviete dokončiť.

  5.8  Ak chcete upraviť Objednávku, musíte zrušiť pôvodnú objednávku a vytvoriť si ju nanovo s prípadnými zmenami.

  5.9  Ako spotrebiteľ máte právo na odstúpenie od zmluvy, čo nie je ovplyvnené vyššie uvedeným postupom.

  5.10  Vaša objednávka nie je záväzná počas procesu objednávania, záväznou sa stáva až potvrdením tlačidla „Objednávam s povinnosťou platby“. Môžete sa zdržať potvrdenia záväznej objednávky kedykoľvek počas procesu objednávky až do platby.  Počas vytvárania objednávky sa kedykoľvek môžete vrátiť o krok späť alebo sa zdržať  ďalších krokov a opustiť stránku objednávky. Objednávka, ktorá nebola potvrdená tlačidlom Objednávam s povinnosťou platby, Vám nebude zaslaná.

  5.11 Po obdržaní Objednávky Vám pošleme potvrdenie objednávky e-mailom, v ktorom bude sumarizácia Vašej Objednávky. Toto ešte nepredstavuje uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Predaj je ukončený až po doručení potvrdenia o odoslaní zásielky – notifikačný e-mail.

  5.12 Predávajúci Vás môže kontaktovať telefonicky (ak ste poskytli telefónne číslo) alebo e-mailom, aby sa vyriešili akékoľvek nezrovnalosti týkajúce sa Objednávky a doručenia. Telefónne čísla a e-maily sa používajú iba na účely spracovania objednávok a zásielok Tovaru a nesmú sa používať na propagačné účely, pokiaľ k tomu Kupujúci neposkytne výslovný súhlas.

  5.13 Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom E-shopu, teda s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie (internetové a telefonické pripojenie) sa nelíšia od sadzby podľa podmienok poskytovateľa internetového alebo telefonického pripojenia a Predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky.

  5.14 Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná Predávajúcim za účelom jej splnenia ako aj za účelom ďalšej evidencie a je Kupujúcemu prístupná po prihlásení sa do užívateľského účtu.

  5.15 Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

  6. Ceny

  6.1  Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. Okrem toho sú uvádzané náklady na dopravu, ktorých výška závisí od toho, ktoré možnosti doručenia a platby sú vybrané. Tieto náklady sa účtujú osobitne. Pred odoslaním objednávky sa opakovane zobrazí cena tovaru, vrátane dane z pridanej hodnoty a príslušné náklady na prepravu, ak sú účtované.

  6.2  Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.

  6.3  Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

  7.    Dostupnosť tovaru

  7.1  Tovar ponúkaný v internetovom obchode je všeobecne dostupný. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak je určitý výrobok objednávaný rôznymi zákazníkmi, nemožno vylúčiť, že tovar už nie je k dispozícii. V tomto prípade budete ihneď informovaní, že tovar nie je k dispozícii. V takomto prípade sa zmluva automaticky ruší alebo celkom alebo v časti týkajúcej sa nedostupného tovaru. Zásielka bude zrealizovaná len ak je tovar dostupný.

  8.     Dodacie podmienky

  8.1  Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

  8.2  Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:

  –       dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke;

  –       osobný odber v Prevádzkarni Predávajúceho (Osobný odber v predajni).

  8.4  Dodacia lehota je zvyčajne 2-4 pracovné dni. Dodávame objednávky od pondelka do piatku; to znamená, že víkendy nie sú zahrnuté pri výpočte dodacej doby. Dodacia lehota začína v deň doručenia potvrdenia o odoslaní zásielky. Budeme Vás kontaktovať v prípade, že položka už nie je k dispozícii alebo ju nemožno odoslať z iných dôvodov. Dodacia lehota môže byť predĺžená v čase výpredajov alebo špeciálnych kampaní.

  8.5  Náklady na dopravu:

  –       Osobný odber v Prevádzkarni 0,00 EUR;

  –       Doručenie kuriérom – pri platbe prevodom na účet 4,- EUR;

  –       Doručenie kuriérom – pri platbe na dobierku 5,- EUR;

        Doručenie kuriérom – pri platbe nad 65,- EUR je 0,- EUR.  

  8.6 Predávajúci je vlastníkom Tovaru až do  až do zaplatenia celej Kúpnej ceny.

  9.    Spôsob platby

  9.1  Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

  9.2  Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov

           zaplatenia Kúpnej ceny:

  –       na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra;

  –       bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

  9.3  Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený

          Tovar t.j. daňový doklad mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá v listinnej podobe

          spolu s dodaným tovarom.

  10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho

  10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába alebo nedodáva a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

  10.2  V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob platby Kúpnej ceny za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.

  10.3  V prípade ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady Kúpnej ceny bezhotovostne je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný Tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

  10.4 Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim.

  11. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom

  11.1 Ako Spotrebiteľ môžete odvolať svoje rozhodnutie o úmysle uzavrieť Kúpnu zmluvu a to  v súlade s pravidlami na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke https://sistersshop.sk/. Poučenie o možnosti odstúpenia a formulár odstúpenia od zmluvy nájdete na  web stránke internetového obchodu. 

  11.2 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. V prípade, že využijete právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je potrebné, aby ste nás o svojom rozhodnutí informovali a to jedným z nasledovných spôsobov:

  a)    s využitím  formuláru na vrátenie tovaru, 

  b)    písomne na adrese LIVMAR s.r.o., so sídlom Jána Francisciho 1676/14, 054 01 Levoča c)    Telefonicky na cez zákaznícku linku: 00421948608444

  d)    E-mailom: info@sistersshop.sk 

  11.3 Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od Kúpnej zmluvy.

  11.4 Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 1 tohto článku.

  11.5 Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

  11.6 Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať alebo odovzdať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle alebo odovzdá zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Predávajúcemu tovar nasledovne:

  a)    na vlastné náklady prostredníctvom bežného poštového balíka na adresu LIVMAR s.r.o.,

         prevádzka Sistersshop, Vysoká 26, 054 01 Levoča,  

  b)    alebo prostredníctvom kuriéra,

  c)    alebo odovzdať zakúpený Tovar v Prevádzkarni Predávajúceho.

  Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

  11.7 V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že  Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu a to bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby za to tovar budú Predávajúcemu finančné prostriedky pri odstúpení od zmluvy vrátené na účet, z ktorého bola realizovaná platba za Tovar. Iný spôsob vrátenia kúpnej ceny je možný len výnimočne a to na základe osobitnej dohody Kupujúceho s Predávajúcim.

  11.8 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 11.7 tohto článku pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade, ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

  11.9 Tovar môže Kupujúci vymeniť aj bez udania dôvodu za iný tovar. V prípade, ak je cena vymieňaného Tovaru nerovnaká je Kupujúci povinný rozdiel v cene Tovaru doplatiť Predávajúcemu alebo je Predávajúci povinný rozdiel v cene vymieňaného tovaru Kupujúcemu vrátiť. Za cenu Tovaru sa považuje cena v čase zakúpenia Tovaru, ktorý chce Kupujúci vrátiť. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru

  12. Zodpovednosť za vady a záruka

  12.1 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má minimálne bežnú kvalitu, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy  a že  nemá právne vady.

  12.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ale aj za vady, ktoré sa vyskytnú na objednanom Tovare po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru,  ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií Predávajúceho na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

  12.3 Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, ošetrovania alebo nedovoleného zásahu.

  12.4 Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí objednaného Tovaru tento pozorne prehliadnuť. Prehliadku tovaru musí Kupujúci uskutočniť tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

  12.5 V prípade výskytu vady na objednanom Tovare má Kupujúci právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar odovzdaný resp. doručený Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu odovzdaný resp. doručený čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

  12.6 Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

  12.7 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.

  12.8 Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  12.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

  12.10 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  12.11 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar  riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  12.12 Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

  13. Záverečné ustanovenia 

  13.1 Tieto VOP  ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://sistersshop.sk/ 

  13.2 Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo dôvodu technických zmien. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

  13.3 V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

  13.4 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  13.5 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský  kraj,  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

  tel. č. 051/772 15 97
  fax č. 051/772 15 96

  13.6 Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky   (www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/). 

  13.7 Obsah tejto webovej stránky vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.